Мнения

Процедури за безвъзмездна помощ по приоритетна ос 3 – ”Регионална образователна инфраструктура на ОПРР

Управляващият орган на ОПРР обяви 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР)., Управляващият орган на ОПРР публикува Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 “Култура и спорт в училище” и BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Пълна информация