Мнения

Проф. Танев посочи най-важната задача пред МОН

Като основен приоритет и най-важна задача пред екипа на МОН министър Танев посочи промяна на сегашната двустепенна система с нова четиристепенна система на образованието.

Тя трябва да обхваща следните етапи и да кореспондира с изискванията на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: Предучилищно и училищно образование; Колежанско образование – интегрално начало след средно образование с елементи на висше, което до завършва с т. нар. майсторска степен; Висше образование, при което да се извърши промяна на настоящата  структура и основното свързващо звено да премине от факултетите към включване на департаментите; Центрове за върхови постижения (клъстери), в които да се включат университети, държавни и частни изследователски звена и производствени звена.

Необходими изисквания за провеждането на реформите се явяват измененията на някои норми, както и напълно нови законопроекти като закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, който да регламентира дейността на колежите, и Закона за висшето образование, в който да бъдат регламентирани центровете за върхови постижения.

Предстои предприемането и на изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Р България, върху който екипът на министерството работи.