Мнения

Проф. Танев подписа три наредби за ДОС от новия закон

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа Наредба за учебния план, Наредба за общообразователната подготовка и Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Това са основните подзаконови нормативни актове, с които се определят държавните образователни стандарти (ДОС) о чл. 22, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Трите наредби, които регламентират разпределението на учебното време между учебните предмети по класове, етапи и степени, очакваните резултати от обучението по отделните предмети в края на всеки етап, както и изискванията към съдържанието и процедурите за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, бяха утвърдени след широко обществено обсъждане с различните заинтересовани страни и след отчитане на всички аргументирани становища, мнения и предложения, получени в МОН, на електронната поща, както и при обсъждането на проектите по време на обиколката на екип на Министерството из цялата страна.