Мнения

Проф. Танев открива третото заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР

Министърът на образованието и науката и pъководител на Управляващия орган проф. Тодор Танев ще открие третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, което ще се проведе на 22 и 23 октомври в София.

На заседанието ще присъстват представители на генерални дирекции „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия. Приветствие към участниците ще отправи и заместник-министър председателя по Европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев. В работата на комитета  ще вземат участие представители на държавни институции, органи на местно управление, социални партньори и неправителствени организации.

По време на третото заседание на Комитета за наблюдение ще бъдат разгледани критерии за избор на следните 9 операции по оперативната програма на обща стойност 424 500 000 лева:

За подкрепа на научните изследвания:

„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“
„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

В сферата на висшето образование:

„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“

За подкрепа на професионалното образование:

„Ученически практики“
„Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

В сферата на средното образование:

„Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“

За активно включване в образователната система на лица от уязвими групи:

„Ограмотяване на възрастни“
„Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
„Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Критериите за избор на операции са широко обсъдени от подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ и от тематичните работни групи: „Предучилищно и училищно образование“, „Социално приобщаване чрез образование“ и „Висше образование“, които подпомагат дейността на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Източник: Пресцентър на МОН