Мнения

Проучват обучението в педагогическите специалности

Министерство на образованието и науката поръча специално изследване за проблемите в подготовката и реализацията на хората, които се обучават в педагогически специалности. То дава представа за реалната ситуация с подготовката, квалификацията и постоянното учене на учителите на фона на демографския  проблем – застаряваща гилдия и липса на желаещи да станат учители.

Данните сочат, че за периода 2007-2013 г. чувствително намалява относителният дял на младите кадри до 34-годишна възраст – от 15% за 2007 г. през 2013 те са 9,9%. Значително се увеличават кадрите на възраст 55 и повече години – от 16,8% за 2007 г. той нараства на 29, 3 % за 2013 г. 

Източник: МОН