Учители

Променят държавните изисквания за учители

Досега държавното изискване за придобиване на квалификация „учител“ включваше образователния минимум от 390 часа за теоретична и практическа подготовка при редовно обучение и 40 на сто от тях при задочно обучение, което е крайно недостатъчно, смятат експерти.

Поради тази причина се предвижда квалификация да се дава при общо 555 часа теоретична и практическа подготовка в редовна форма на обучение и 50 на сто от часовете в задочна форма, което се равнява на 278 часа.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Предлага се обучаващите се задължително да изучават една факултативна дисциплина с хорариум от 15 академични часа.

Източник: МОН