Институции

Проект: 44 хил. студенти на практика в работна среда

С 46 милиона лева ще бъдат осигурени студентски практики в реална работна среда. Парите са по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщиха от МОН.

Това е втора фаза на проекта, като срокът за изпълнение е 40 месеца – от 13.01.2020 г. до 12.05.2023 г.

Предвижда се 44 000 студенти от 43 висши училища-партньори да имат възможност да проведат практическо обучение в реална работна среда по специалността, по която се обучават.

Сериозният недостиг на кадри в областта на педагогическите, инженерно-техническите и природните науки, както и изоставането в обучението по нови професии, необходими за зелената икономика, високотехнологичните и иновативни дейности са мотивите, поради които с предимство в проекта ще се включват студенти, обучаващи се в тези области.

Предвижда се обучение в реална работна среда на 6000 студенти от областта на педагогическите науки, на 7000 студенти, които се обучават в технически специалности, и на 2700 студенти от областите природни науки, математика и информатика.

За участие могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.

Един студент може да бъде включен в практическо обучение по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени (ОКС) по съответната специалност.

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваните от студента професионално направление или специалност и се провежда в рамките на 240 астрономически часа. Това става с помощта и под контрола на ментор от организацията, която провежда практиката, и на академичен наставник от висшето училище.

При успешно приключило практическо обучение студентът получава удостоверение и стипендия в размер на 600 лева.

Студентите и работодателите, които желаят да участват в проект “Студентски практики-фаза 2”, трябва да се регистрират в електронната платформа на адрес: https://praktiki.mon.bg

Източник: dnes.bg