Мнения

Проект ще подобрява качеството на целодневното обучение в средищните училища

Вчера, 14 май, в МОМН министър Сергей Игнатов откри пресконференция по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Министърът подчерта, че стойността на проекта е 180 000 000 лева и трябва да обхване повече от 136 000 ученици I до VIII клас.

Детайли по осъществяването на проекта, който е съфинансиран от Европейския социален фонд и Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, представи ръководителят на проекта Красимир Вълчев – главен секретар на МОМН.

Сред основните дейности са заложени мерки за осигуряване финансиране и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната, обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на модела „Целодневна организация на учебния процес“.

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл (задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене) за постигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

В рамките на периода на реализация на проекта за целодневна организация на учебния процес в средищните училища ще бъдат включени не по-малко от 136 000 ученици от I до VIII клас – от началото на 2012 година и за учебните 2012/2013 и 2013/2014 години. В провеждането на целодневната организация на учебния процес се включват 4000 възпитатели и служители.