Учители

Проект “Насърчаване на високи постижение в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)

Стартира проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти“ (EU PETR)

[553319-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-PROJECT]

Проектът цели да насърчи представители на академичната общност, обучители на учители, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, бъдещи учители и библиотекари да споделят помежду си вече натрупания положителен опит в областта на знания за ЕС и специфични методически подходи към преподаването им в условията на началното и средното образование. Ще бъдат натрупани и изпробвани в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация на комуникационните канали.


Ще бъдат натрупани и изпробвани в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация на комуникационните канали.

Проектът се основава на повишаване на качеството и въвеждане на иновативни промени в университетската подготовка и квалификацията на учителите по отношение на знанията за ЕС чрез прилагане на ИКТ в преподаването им в началните и средни училища в България.

Предвижда се проектът да въздейства основно на следните нива:

  • подобряване качеството на преподаване и учене;
  • повишаване на интереса към изучаване на теми, свързани с ЕС в началните и средни училища в
  • страната, как то и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като цяло;
  • задълбочаване на познанията за ЕС, постигнато чрез участие в мрежи и онлайн сътрудничество между учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование, обучители на учители, преподаватели във висшето образование и библиотечни дейци;
  • включване на библиотекарите в процеса на събиране, съхраняване и управление на информация, свързана с ЕС чрез подходящи ИКТ инструменти.

Пълна информация за проекта
 

За връзка с екипа на проекта: jm_schools@phls.uni-sofia.bg