Мнения

Проекти от Европейския форум на учителите новатори 2009

Съществена част от Форума на учителите новатори, който се организира ежегодно на континентално и международно равнище от Microsoft Corporation е представянето на учебни проекти, създадени от ученици с използването на информационни технологии и под ръководството на техните учители. Целта на инициативата е насърчаване използването на информационните технологии при преподаването и ученето с цел учениците да развиват т.н. „умения на ХХІ в.” (21st century skills). В края на всеки форум тези проекти биват оценявани и се определят победители в няколко категории.
 
В образователните системи за началните и основните училища в развитите държави е широко разпространен метода на проектно-базираното обучение с използването на информационни и комуникационни технологии. В тази връзка представяме на вниманието на българските учители два от учебните проекти, участвали в Европейския форум на учителите новатори, провел се от 24 март до 26 март 2009 г. във Виена, Австрия. По време на форума бяха представени проекти от над 40 държави.
 
Единият от тези два проекта е на Финландия – страна известна с модерната си образователна система и инвестициите в образованието, а другият е на Хърватска – държава от Балканския полуостров.
 
Най-съществената отличителна черта на финландската образователна система е, че учителите имат свобода в определяне начина, по който обучават учениците така, че последните да покрият минималните образователни стандарти. Държавните изисквания за квалификацията, която учителите трябва да притежават са високи, а учителската професия във Финландия е много привлекателна.
 
Финландският проект, участвал в тазгодишното издание на Европейския форум на учителите новатори, е озаглавен „Междукултурна среща – от Великите географски открития до днешното мултикултурно общество” (Cross-cultural encountering – since the conquest voyages of discovery to the present day multicultural society). Създаден е от училище Kello от община Haukipudas, намираща се в северна Финландия. Проектът е дело на началната учителка Minna Haanpää и Sami Rousu, който преподава математика, физика и химия на 12-15 г. ученици и отговаря за поддръжката, развитието и използването с педагогическа цел ИТ ресурсите на училището.
 
Проектът е изпълнен от 11 г. ученици и се състои в изследване и след това представяне развитието на междукултурните връзки от Великите географски открития до днес. В хода на проекта учениците проучват в различни източници на информация (преобладаващо публикации в Интернет), събират тези данни, вкл. снимки и мултимедия, организират, категоризират и обобщават събраната информация и накрая я представят в мултимедиен формат. Проектът предвижда самооценка от страна на екипите и учениците и оценяване от преподавателя. Работата по проекта е в екип – учениците от класа са разделени на шест екипа по 2-4 души.
 
Целта на проекта е учениците не само да придобият теоретични познания, но и да развият някои умения, които са от критично значение в съвременните условия. Учениците придобиват знания за междукултурните връзки и за Великите географски открития. Работейки по проекта учениците също така развиват компютърни умения, умения за извършване на проучване и търсене на информация в Интернет и за организирането и използването й след това, умения за съвместна работа, за самооценка,  презентационни умения и др.
 
Учениците са изпълнили проекта използвайки образователната платформа Live@edu на Microsoft, която в момента е в процес на внедряване в 20 държавни и общински училища в България. Live@eduLive@edu с потребителско име и парола. Част от задачите са били за домашно и те са били изпълнявани чрез платформата Live@edu. Учениците са получавали писмени инструкции от учителите под формата на RSS feeds в личните им пространства в Spaces. Страниците на отделните екипи в Live@edu са служели като дискусионна област за комуникация вътре в групата и между групите, както и като място, където да бъде потърсен съвет от другите ученици или учителите. Messenger и Shared View също са използвани като средства за съвместна работа. е пакет от приложения – за персонален компютър, за мобилен телефон и Web базирани, който служи за съвместна работа и за създаване на онлайн общност, съществуваща и след завършване на учебното заведение, през целия живот на завършилите го. Приложенията от платформата, които са използвани за реализация на проекта са Workspace, Spaces, SkyDrive, Live Calendar, Messenger и Shared View. Всеки екип е имал акаунт в
 
Пред българския екип на форума във Виена г-н Rousu сподели, че една негова ученичка е претърпяла операция на крака, поради което не е имала възможност да посещава училище и е била изправена пред риск да не завърши учебната година. Sami Rousu е обучавал ученичката си и е проверявал знанията й чрез Live@edu и благодарение на това тя не е пропуснала учебната година. Проектозаконът за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка в България предвижда дистанционна форма на обучение, която е неприсъствена и се осъществява през Интернет с използването на информационни и комуникационни технологии, за което Teacher.bg уведоми непосредствено след публикуването на законопроекта.
 
Хърватският проект е озаглавен „Индустриална революция в Риека”. Риека е град в западната част на Хърватска и е главно пристанище на държавата. Проектът представлява мултимедийна презентация, която описва въвеждането и прилагането на парната машина, парният локомотив и парахода в Риека през ХІХ в. и благодарение на това преминаването от екстензивно към интензивно развитие на местната икономика. Към всяка PowerPoint презентация има и по едно описание в .doc файл. За създаването на проекта са използвани PowerPoint, Word и Флаш. Проектът е създаден от учителите Хелена Милевич и Синиша Топич и ученици от училище OS „Dr. Andrija Mohorovicic” Matulji в Риека. „Индустриална революция в Риека” също така включва дигитална карта на града, интегрирана от уеб базирано приложение за дигитални карти и викторина. Проектът може да бъде разгледан след свалянето му от тук, разархивиране на съставящите го файлове и задействане на изпълнимия файл Start.exe.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/