Мнения

Проекти на учебни програми по общообразователните учебни предмети за 1 и 5 клас

Учениците, които през учебната 2016 – 2017г. ще постъпят в първи и в пети клас, ще се обучават по училищни учебни планове и по учебни програми, утвърдени при условията и по реда на новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

МОН представи за обществено обсъждане в едномесечен срок проекти на учебни програми по общообразователните учебни предмети за въпросните класове.

ВИЖТЕ ПРОЕКТИТЕ ТУК
!