Мнения

Продължава допълнителното обучение за изявени и слаби ученици

МОМН обяви програма за допълнително обучение както на изявени, така и на изоставащи ученици. Национална програма „С грижа за всеки ученик”, стартирала при предходното правителство, тази година е продължена и е с общ бюджет 4 млн. лв.

 

Програмата отново обхваща два модула:

 • Осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади;
 • Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.
 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

 

Бенефициенти по модула са всички български училища, чиито ученици през учебната 2009-2010 година са участвали в националния кръг на олимпиадите по:

 • Български език и литература;
 • Английски език;
 • Немски език;
 • Френски език;
 • Испански език;
 • Руски език;
 • Математика;
 • Информатика;
 • Информационни технологии;
 • Математическа лингвистика;
 • Философия;
 • История и цивилизация;
 • География и икономика;
 • Гражданско образование;
 • Физика;
 • Астрономия;
 • Химия и опазване на околната среда;
 • Биология и здравно образование;
 • Техническо чертане.
 

Критерий за участие е наличие на ученик/ученици, участвали в националните кръгове на олимпиадите.

 

За всяко училище се определя размер на отпусканата сума в зависимост от броя на учениците, участвали в националния кръг, и от броя на учениците – лауреати на национални олимпиади или медалисти от международните олимпиади. Сумата се определя по следната формула: (A+B+C+D) лв., като:

 • А = (брой ученици, участвали в националния кръг) х 500 лв.
 • В = (брой лауреати на национални олимпиади) х 2000 лв.
 • С = (брой медалисти на международни олимпиади, които не са лауреати) х 2000 лв.
 • D = 30% от (А+В+С) – административни разходи за училището и командировъчни разходи за участие на учениците в национални олимпиади и/или състезания по съответните учебни предмети.
 

Сумата А+В+С се използва за хонорари на учителите, осъществяващи подготовката на ученици. В средствата за хонорари се включват и средствата за осигурителни вноски за сметка на работодателя.

 

Бюджетът на модула е 1,5 млн. лв. и целта му е да обхване 3000 ученици.

 

Краен срок за кандидатстване е 10 юли 2010 г.

 

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

 

Критерий за участие е наличие на група от 4 до 8 ученици в едно училище от 5-ти, от 6-ти, от 7-ти и от 8-ми клас, които отговарят на следните две условия:

 • имат постижения по-ниски от 50 % от средния успех по съответния предмет за училището на външното оценяване след 4-ти, след 5-ти, след 6-ти и след 7-ми клас, проведено в края на учебната 2009-2010 г.;
 • имат постижения по-ниски от 50 % от средния успех на випуска по съответния предмет на външното оценяване след 4-ти, след 5-ти, след 6-ти и след 7-ми клас, проведено в края на учебната 2009-2010 г.
 

За всяко училище се определя размер на отпусканата сума в зависимост от броя на сформираните групи за допълнително обучение.

 

Бюджетът на модула е 2,5 млн. лв. и целта му е да обхване 5000 ученици.

 

Краен срок за кандидатстване е 15 юли 2010 г.

 

Подробности за програмата може да бъдат прочетени в секцията „Програми и проекти” в сайта на МОМН: http://mon.bg/left_menu/projects/.