Ученици

Проведоха се срещи по темата за намаляване на дела на отпадащите ученици

Във връзка с реализиране на дейностите за 2014 година, заложени в Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за 2014-2015 година, се проведоха  работни срещи с представителите на заинтересованите страни в четири от шестте райони на планиране – Северозападен, Югоизточен, Югозападен и Южен Централен.

В периода 01.12.2014 – 16.12.2014 година екипът на отдел „Политики за достъп до качествено образование“ на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“, съвместно със РИО-Враца, РИО-Бургас, РИО-София-град, РИО-Пловдив и с представители на останалите 15 РИО от цитираните районите на планиране, се срещнаха с близо 500 участници от заинтересованите страни – от учители и директори на училища, представители на местното самоуправление и на общинските администрации, на териториални поделения на Агенцията  по заетостта, областните дирекции на МВР, на ДАЗД, гражданския сектор и други.

Участниците бяха приветствани от: областния управител на област Враца и от кмета на града; от заместник-областния управител на област Бургас; от заместник-областния управител на област Пловдив.

Госпожа Ваня Кастрева – заместник министър на образованието и науката, взе участие в регионалната срещата  в град София.

По време на разискванията в четирите срещи беше споделен добър опит от над 70 участници (началници на РИО, директори на училища, представители на местната власт и на общинската администрацията и др.) по осъществяваните дейности за намаляване дела на отпадналите от училище; за ролята на различните страни в процеса на задържане на учениците до завършване на етап и/или степен на образование; специално внимание беше отделено на координираните действия на институциите в този процес с акцент на сключването на споразумения на областно и общинско ниво за съвместни дейности; говореше се и за тези, които никога не са посещавали училище и начините за привличането им към обучение и образование; особено внимание беше отделено на ролята и пътищата за информирани на заинтересованите страни по прилаганите политики и мерки за намаляване дела на преждевременно напускащите образователната система.  

Във втората половина на месец февруари 2015 година ще се проведат двете срещи в Северен Централен и в Северозападен райони на планиране.

След обстоен анализ на резултатите от всички срещи, ще бъде представена оценка на прилаганите политики и мерки и ще бъде подготвен за публикуване пакет от материали по споделения опит, взетите решения и бъдещите стъпки за изпълнението на Плана и на Стратегията.

Източник: Пресцентър на МОН