Мнения

Проведе се Петата Национална конференция на Европейската мрежа Refernet

На 30 юни 2015 г. в София, екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България проведе Пета национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: “Европейски измерения в професионалното образование и обучение”.

Национален координатор на Европейската мрежа за обмен на информация, опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet за България е Националната агенция за професионално образование и обучение(НАПОО).

Конференцията бе открита от инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-н Людмил Ковачев, ръководител на проекта.

Приветствия към участниците отправиха г-жа Ваня Кастрева заместник-министър на образованието и науката, и д.ик.н Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители и г-жа Цветана Пиралкова, заместник-областен управител на област Перник.

На конференцията бяха представени резултатите от дейността на ReferNet мрежата в България за първото полугодие на 2015 година, както и основните акценти в Националния доклад за развитието в политиките през 2015 г. във връзка с краткосрочните цели на комюникето от Брюж.

Участниците в събитието бяха запознати и с други ключови теми и резултати, които допринасят за развитието и усъвършенстването на системата ни за професионално образование и обучение, като:

– проект Швейцарско дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото (ШВЕЙЦАРСКО ДОМИНО);
– ползи за националната система на професионалното образование и обучение от дизайна на квалификации, ориентирани към единици резултати от ученето”;
– проект “Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”;
– проект “Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)”.

Основните дейности на мрежата са предоставяне на информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение, анализ на текущото му състояние и представяне на предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Ключовите продукти на дейността са доклади и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните–членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение в контекста на ученето през целия живот и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила.