Мнения

Проведе се заседание на Обществения съвет към МОН

На 16 юни 2015 г. под председателството на заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева се проведе заседание на Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

Отчет за резултатите от реализирането на дейности по Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за периода 2014–2015 година представи г-жа Стела Мицова, началник на отдел „Политики за достъп до качествено образование“ в МОН.  Павлина Вълева, главен експерт в същия отдел, запозна присъстващите с предстоящите дейности до края на 2015 г., като акцентира върху разработването на модел на система за ранно предупреждение за деца в риск от отпадане от образователната система.

Иван Модев, главен директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН, представи Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той отговори на редица въпроси, свързани с оперативните оси на програмата, които се отнасят до различни аспекти на образованието и науката.

Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и Планът за действие по изпълнение на Стратегията бяха представени от Йосиф Нунев, държавен експерт в МОН.

При обсъждането на разгледаната на съвета проблематика общо бе мнението, че политиките и мерките, които се предприемат в системата на образованието, трябва да бъдат обезпечени с по-добро финансиране при планирането на бюджета за 2016 година.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева подчерта, че ключовата дума при решаването на поставените за решаване проблеми с участието на партньорските организации е „заедно“.

Домакин на заседанието на Обществения съвет към министъра на образованието и науката бе 18 СОУ „Уилям Гладстон“ – София.