Мнения

Проведе се заседание на Направляващия комитет по проекта за въвеждане на дуалното обучение

На 29 май 2015 г. Министерството на образованието и науката в лицето на заместник-министър Ваня Кастрева бе домакин на първото заседание на Направляващия комитет по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”.

Направляващият комитет е съставен от представители на Швейцарския офис за сътрудничество към Посолство на Конфедерация Швейцария в България, Националното координационно звено към Министерския съвет, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и Националната агенция за професионално образование и обучение.

На заседанието Направляващият комитет прие решения, свързани с планирането и изпълнението на проекта и определи първите две училища, които ще започнат пилотно прилагане на дуално образование през новата 2015/2016 учебна година. Това са  Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” – Казанлък, което ще обучава 1 паралелка в IX клас и 1 паралелка в XI клас, по професията „Машинен техник – машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ)“ и Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов” – София, която ще обучава 1 паралелка в IX клас и 1 паралелка в X клас по професията „Техник/технолог специалност мляко и млечни продукти“.

След приключване на заседанието участниците в него дадоха  пресконференция за медиите. Първи в нея се включи г-н Матиа Порети, ръководител на Офиса за сътрудничество към Посолство на Конфедерация Швейцария в България, който заяви, че целта на проекта е да реформира системата на професионалното образование в България  и посочи, че чрез него се осъществява швейцарският принос за разширяването на Европейския съюз, по-точно за България. „Както знаете ние швейцарците  имаме много богат опит в професионалното образование, имаме система, която се нарича дуална система, и която събира в един процес професионалните гимназии и бизнеса“, каза г- н Порети и изреди три основни причини, поради които системата работи успешно. Като първа причина той посочи факта, че системата предоставя на бизнеса много добро качество човешки ресурси. Като втора причина посочи  възможността, която се дава на младия човек да избере своя професионален опит много по-рано, преди да постъпи в университет. А третата причина е, че системата осигурява висока степен на заетост на младите хора и по този начин  решава проблема с младежката безработица.

Господин Порети подчерта още, че системата се базира на силното партньорство между три основни страни – държавата, частния бизнес и социалните партньори и целта на днешното първо заседание е именно такава, да се формира това  стабилно партньорство между тези три страни. От швейцарска страна участници са Швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение и Българо-швейцарската търговска камара, а от българска страна  проектът се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.

Заместник-министър Ваня Кастрева благодари от името на Министерството на образованието и науката на представителите на Швейцарския офис за сътрудничество към Посолство на Конфедерация Швейцария и заяви, че основните дейности, които предстоят по проекта ще са насочени към разработване на нови учебни планове и програми за обучението. Предстои също провеждане на обучения на учители и наставници и на експерти за дуално образование. Г-жа Кастрева обяви и наименованието на проекта „ДОМИНО“ (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото) с автор Станислав Бошнаков от Бургас, което бе избрано от Направляващия комитет от над 150 предложения, участвали в конкурса за име на проекта.

С разяснение за пряката връзка между професионалното образование и пазара на труда в пресконференцията се включи заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев. Според него проектът ще е успешен, защото с него ще се гарантира качеството на работната сила и ще се осигури продължителна заетост на младежите от конкретните райони на страната. Министерството на труда и социалната политика ще разработи съответните указания и наръчници за това какви договори трябва да се сключват с учениците, какви са задълженията на работодателите и на училищата в съвместната дейност, и каква ще е ролята на родителите в системата на дуално обучение.

Като ръководител на проекта г-жа Петя Евтимова, определи работата си в него като истинско предизвикателство, но същевременно заяви, че проектът е изключително необходим и актуален сега, когато в цяла Европа се говори за младежката безработица.

Тя каза, че двете училища, включени в проекта, са избрани чрез два основни критерия – да имат изградени добри партньорства с бизнеса от една страна, и от друга – да има голямо търсене на такива кадри.  В заключение тя обобщи, че целта на проекта е да се създаде модел и да се изгради капацитет за прилагане  принципите на учене чрез работа в българското професионално образование, което да доведе до неговото модернизиране но така, че то да отговаря на съвременните нужди и изисквания на бизнеса и икономиката.

Общият бюджет на проекта е 3 530 000 CHF (швейцарски франка), от които  3 000 000 CHF (85 %)  принос от Конфедерация  Швейцария и 529 500 CHF (15%) принос от Р България.

Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”  ще се изпълнява в периода 2015-2019 г. и цели до края на периода да обхване 1 200 ученици, 10 професии  и 15 професионални училища.