Институции Ученици

Пробен стаж и още часове по чужд език в 10 клас

Още преди да започне обучението на работно място във фирма в последните 2 години в дуалните паралелки, приетите в тях ученици ще имат възможност за „пробно стажуване”.

То ще се случва още в първия етап на гимназиалното обучение – до 10. клас, като ще се ползва финансиране по проект „Подкрепа за дуалната форма за обучение“.

Той ще се реализира 36 месеца с пари от ОП „Наука и развитие за интелигентен растеж”, като водеща организация е МОН.

Проектът е в подкрепа на учениците от първи гимназиален етап в специалности с недостиг на пазара на труда, защитени специалности и специалности в обхвата на Стратегията за интелигентна специализация.

Част от мерките са за училищата. Те ще могат да организират с финансирано обучение повишаване на квалификацията на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение.

Друга възможност е закупуване на оборудване и материали, включително работни облекла и лични предпазни средства.  Ще се финансира и разработване или закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

В проекта са заложени и мерки за подкрепа на образователната система – разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуалната система, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Подкрепата за учениците се изразява в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие още в първия етап от гимназиалното образование. Предвидени са допълнителни занимания по чужд език или професионална подготовка за десетокласници.

Работодателите пък ще могат да искат пари за обучение на наставници и тяхното осигуряване в предприятията. Ще се финансират и кампании за информиране относно нормативните изисквания за фирми при участие в дуалната система.

Предстоят 18 информационни кампании за популяризиране на системата сред родители – по 3 всяка година в 6 региона.

Източник: marica.bg