Мнения

“Приятелите на Зипи“ – училищната програма, която възпитава емоционална стабилност у децата

„Приятелите на Зипи“ е международно призната програма за насърчаване на емоционалната стабилност и социалната адаптивност на деца на възраст 5–7 г.  
Целта на програмата е да овласти децата да се справят по един здравословен и конструктивен начин с проблеми и кризисни ситуации, в настоящия момент от живота им или в бъдеще, чрез придобиване на умения за разрешаване на конкретни проблеми и разбиране и овладяване на емоциите – своите и на другите. В програмата от всеки урок децата се учат да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Това от своя страна ги овластява да помагат на себе си и на другите и да приемат и ценят различията на децата в класа.

Програмата се осъществява в десетки страни по света, като България е 28-мата държава, в която стартира нейното приложение. Ефективността й е доказана чрез множество изследвания в училища и детски градини, където е била прилагана до момента.

„Приятелите на Зипи“ се осъществява в рамките на 24 урока, всеки урок е с продължителност един учебен час, а цялата програма продължава една учебна година. Тя е изградена от поредица илюстрирани разкази за едно насекомо-пръчица, наречено Зипи и неговите приятели – група малки деца.

Историите в разказите и дейностите в модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата. Докато слушат и обсъждат проблемите от разказите и участват в забавни дейности (рисуване, ролеви техники, игри), децата развиват положителни стратегии за справяне, което ги кара да се чувстват по-добре и да не изпитват необходимост да нараняват себе си или другите. Във всеки урок се отваря пространство, в което децата изказват мисли и чувства, свързани със задачата, за да се научат да разбират, символизират и управляват емоциите си и да мислят за повече от едно решения на даден проблем. Основен принцип е предприетите решения да не вредят на другите. Програмата е разделена на 6 модула, които са посветени на следните теми – „Чувства“, „Общуване“, „Взаимоотношения“, „Разрешаване на конфликти“, „Справяне с промени и загуби“, „Аз се справям“.

Накрая на програмата децата се научават да разграничават ситуациите, които могат да променят от тези, които не могат, както и да прилагат подходящи стратегии за справяне и в двата типа ситуации. Това подобрява емоционалната устойчивост на децата и те по-рядко имат нужда от външна помощ и по-рядко прибягват до деструктивни реакции, нараняващи другите или себе си. Агресията и тормозът в училище намаляват, тъй като децата усвояват алтернативни начини за справяне с трудностите.

Работата с целия клас има редица предимства: децата със свобода на изразяване дават идеи и решения, които да бъдат използвани от по-неуверените деца. Обикновено учителите споделят, че благодарение на „Приятелите на Зипи” децата възприемат общ език, който им дава възможност да изразяват какво чувстват, така че да бъдат разбрани от другите. Програмата работи последователно, като всеки урок надгражда върху това, което вече е било научено.

Децата, веднъж преминали през цялата серия от уроци на „Приятелите на Зипи“, придобиват ниво на емоционална грамотност, което в дълбочина променя начина, по който те се самовъзприемат и асертивността им, като затвърждава здравословни модели на общуване и справяне с различен вид фрустрации. Инвестицията в изграждането на подобен род умения за ненасилствено общуване, за успешно разрешаване на конфликти и идентифициране и признаване не само на собствените емоции, но и на тези на другите, е всъщност инвестиция в дългосрочното възпитание на бъдещи активни граждани. Оценките на програмата за ползите за децата участвали в програмата, проведени в международен план, доказват, че уменията, придобити от децата, се запазват и в по-горните класове.

Как да се включите?

Фондация „Асоциация Анимус“ стартира програмата „Приятелите на Зипи“ в България чрез пилотен и безплатен проект, който обхваща 10 учебни заведения в гр. София с проблеми с училищното насилие и отпадане на уязвимите деца от училище. Всяко едно училище при желание и наличен ресурс може да заяви участие извън рамките на проекта, като за целта подаде заявление.

Обучителите на Фондация „Асоциация Анимус” са единствените, които са оторизирани да обучават професионалистите от училищата в прилагане на програмата с техните класове.

Обучението на учителите е много важна част от прилагането на „Приятелите на Зипи” и затова програмата е предвидена само за учители, които са посещавали първоначален курс на обучение в „Приятелите на Зипи“.

Проектът „Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България“ е в партньорство с норвежката организация Voksne for Barn и е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014. Проектът е подкрепен от Регионален инспекторат по образованието към Министерството на образованието, младежта и науката и Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична община.