Учители

Приравнява ли се образователната степен професионален бакалавър с бакалавър?

Приравнява ли се образователната степен професионален бакалавър с бакалавър?
Считано от 01.07.2016 г. отпадна възможността на лицата с ОКС „професионален бакалавър“ да се определя по-ниска основна работна заплата от минималната основна заплата за бакалавър и магистър, определена в Приложение № 1 към чл.4, ал. 1 от Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета. Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическия персонал се допускат, когато:
1. лицето не отговаря на изискванията за заемане на длъжността;
2. индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална норма задължителна преподавателска работа.   

Източник: mon