Училища

Приключи ремонт на ученическо общежитие по ОП “Регионално развитие“

Министерство на образованието и науката е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОППР), схема BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“.

Извършените строително-ремонтни дейности и ремонт на общежитието на училището са на обща стойност по договор за безвъзмездна финансова помощ 1 016 626,99 лв.

Направени са следните ремонтни дейности в Професионалната гимназия: подменена е хидроизолацията на покрива; поставена е топлоизолация по фасадата; подмяна на ВиК, електро и отоплителната инсталация; извършен е вътрешен ремонт (шпакловка, боядисване с латекс и поставяне на ламинат); направена е газификация; изградено е котелно помещение; изградена е достъпна архитектурна среда.

Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ е елитно професионално учебно заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти. Открита е на 27.08.1962 г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 г. училището се настанява в собствена сграда, а през 1972 г. се открива и общежитие.

Мотото на гимназията е: „Училище с традиции и бъдеще“, защото успешно съчетава професионалното обучение по традиционните специалности (Автотранспортна техника, Промишлена електроника) и съвременни специалности с поглед в бъдещето (Газова техника, Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Бизнес администрация, Посредник на трудовата борса).

Източник: Пресцентър на МОН