Институции

Приеха условията за преподаватели по български език в чужди ВУЗ-ове

Правителството одобри общите условия, на които да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети.

Те могат да бъдат изпратени от държавни висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката. Срокът, в който ще могат да обучават, е до две години. При определени условия командировката може да бъде удължена с още до 2 години.

МОН ще осигурява чрез трансфер на финансови средства държавните висши училища за обезпечаване на разходите за командировъчни пари, основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели. Трансферът за командировъчни пари към висшите училище се предоставя при спазване на условията, регламентирани в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. В постановлението на Министерския съвет са включени още процедурата за подбор и условията за прекратяване на командироването.

Постановлението е в съответствие с визията за засилване, популяризиране и укрепване на позициите на българистиката зад граница, подкрепена на държавно ниво. С дейностите по изпълнението му се цели да се разшири влиянието на българистиката по света и да се създадат възможности за адаптиране към актуалните условия за преподаване на български език в различните чуждестранни университети, научните и учебните центрове, които работят по въпроси, свързани със славистиката, Балканите, Югоизточна Европа, Византия и Близкия Изток, както и с историята и развитието на регионите. Ще се създадат условия за интензивно научно сътрудничество между висши училища с чуждестранни партньори за реализирането на съвместни проекти и инициативи.

Източник: monitor.bg