Мнения

Приеха Стратегията за развитие на висшето образование 2014-2020

Народното събрание прие Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. и План за действие на мерките по Стратегията.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 година посочва пътя и приоритетните области за развитие на висшето образование в две направления – от една страна като обществено и индивидуално благо, допринасящо за цялостното развитие на личността и обществото и подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля, и от друга – като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите.

Тя очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование през периода 2014-2020 година. Насърчават се формулирането и изпълнението на средносрочни и дългосрочни цели и тяхната взаимовръзка.

Стратегията е съобразена с българските и европейските документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 г., сред които са Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, Националната програма за реформи 2011-2015 г. на Република България (вкл. Препоръки на Европейската комисия), Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 и др. Направен е SWOT-анализ на състоянието на системата в момента.

Стратегията за развитие на висшето образование е координирана с одобрената от Европейската комисия Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, както и със Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия през новия програмен период 2014-2020 година.

Стратегията е резултат от обществените потребности и създава приемственост на най-добрите национални традиции в системата на висшето образование, въз основа на които са формулирани приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на висшето образование в България. Приложен е подробен План за действие за периода 2014-2020 година.

След направен цялостен анализ на състоянието на системата за висше образование е очертана визията за развитие. Определени са водещите принципи  и конкретните цели за подобряване на достъпа и увеличаване на дела на завършилите висше образование (достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 години през 2020 г.), за съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование с цел заемане на достойно място в Европейското пространство за висше образование. Формулирани са осем средносрочни и дългосрочни цели за постигане на ефективни дългосрочни резултати. За постигането на целите са предвидени 70 конкретни дейности и мерки в Плана за действие, които превръщат предложената стратегия в инструмент за значими реформи в областта на висшето образование. Той се базира на целите, предизвикателствата, мерките и очакваните резултати, посочени в Стратегията за развитие на висшето образование (2014-2020 г.).

Предвидените дейности са разпределени по цели, следващи структурата на Стратегията, с предвиден срок за изпълнение на всяка дейност. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени от два източника – програмно финансиране от националния бюджет за предвидените реформи в периода 2014-2020 г. и средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, основно чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и чрез други финансови инструменти като ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетна ос 2 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОП „Регионално развитие“ и др.

Целта е България да се превърне в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от Европа и света.