Мнения

Приеха постановление за промени в Устройствения правилник на МОН

Правителството прие постановление, с което се извършват промени в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката.

Те са свързани с вътрешна реорганизация в рамките на специализираната администрация на ведомството, като се намалява числеността на четири дирекции с пет щатни бройки, за да се увеличи числеността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, която е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще отговаря за ефективното и ефикасно управление и за изпълнението на програмата.