Приеха план за действие по Стратегията за учене през целия живот

Приеха план за действие по Стратегията за учене през целия живот

Министерският съвет прие план за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот.

В плана са включени дейности, които са насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи – от предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, до висшето образование и продължаващото обучение на възрастни.

За осигуряване на условия за функционираща система за учене през целия живот са планирани въвеждането на нови инструменти в националната практика, както и провеждането на анализи и изследвания, насочени основно към състоянието и тенденциите на пазара на труда и към стимулиране на професионалното развитие на обучителите.

През 2015 г. ще стартира подготовката за въвеждане и прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). За популяризиране на образованието и повишаване на привлекателността на този сектор за първи път ще бъдат организирани Дни за ученето на възрастни. Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за кариерно ориентиране.

Коментари във Facebook