Мнения

Приеха план за действие по Стратегията за учене през целия живот

Министерският съвет прие план за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот.

В плана са включени дейности, които са насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи – от предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, до висшето образование и продължаващото обучение на възрастни.

За осигуряване на условия за функционираща система за учене през целия живот са планирани въвеждането на нови инструменти в националната практика, както и провеждането на анализи и изследвания, насочени основно към състоянието и тенденциите на пазара на труда и към стимулиране на професионалното развитие на обучителите.

През 2015 г. ще стартира подготовката за въвеждане и прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). За популяризиране на образованието и повишаване на привлекателността на този сектор за първи път ще бъдат организирани Дни за ученето на възрастни. Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за кариерно ориентиране.