Ученици

Приеха плана за изпълнение на Стратегията за намаляване на преждевременно отпадналите от образователната система

Правителството прие План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за периода 2014-2015 година.

Планът подкрепя ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на образователната система. Изпълнението му ще допринесе за равния достъп и подкрепата за развитие, за приобщаването на децата и учениците в системата на предучилищното обучение и възпитание, и подготовка, и на училищното образование, като предпоставка за пълноценна личностна реализация и за равноправно социално включване.

Целта на документа е да се постигне по-добро взаимодействие между институциите като се обединят усилията на министерства, ведомства, граждани и органите на местното самоуправление, за да не бъде училището оставено само да решава този сериозен проблем.

В резултат от изпълнението му се очаква ефективна координация на участващите страни чрез действието на Координационен механизъм на всички нива – национално, областно и общинско.

Източник: Пресцентър на МОН