Институции

Приеха облекчения за признаване на завършено висше образование в чужбина

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища беше прието от Mинистерския съвет.

Наредбата е основният акт, въз основа на който лица, които са придобили висшето си образование извън България, могат да получат неговото признаване, за да продължат обучението си или да имат достъп до пазара на труда.

Съгласно Закона за висшето образование министърът на образованието и науката признаването се извършва чрез Националния център за информация и документация. Въпреки че до момента е регламентирано само признаването на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с промените се създава специален раздел, който урежда процедурата по признаване и на образователно-научната степен „доктор“.

Предвиждат се облекчения в режима на признаване и на трите степени, като за българските граждани вече не се изисква документ за идентичност на имената при промяна в тях, а Националният център за информация и документация извършва служебно проверка.

Друга промяна е, когато лицето подаде документи за признаване в оригинал, в 14-дневен срок Националният център за информация и документация извършва всички необходими сравнявания с оригиналите и лицето може да ги получи обратно, докато продължава самата процедура.

Облекчава се възможността за лица с международна закрила да упражняват трудовите си права в България, ако не могат да предоставят документи за завършено образование. Тъй като поради липса на подобен документ Националният център за информация и документация не може да извърши пълноценно признаване, тези лица ще могат да получат специален вид удостоверение – Информационна карта за придобита образователна степен.Тази карта обаче не е еквивалентна на признаване на придобито висше образование в чужбина и не предоставя същите права.

Източник: news.bg