Мнения

Приеха да има неограничен брой учебници и помагала

С промените в Новия закон за предучилищното и училищно образование децата ще имат право да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.

Учениците ще са длъжни да носят ученическите си лични карти във и извън училище.

Други промени предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брой учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби министърът одобрява до 3 учебника по един учебен предмет за всеки клас.