Мнения

Пресконференция обяви резултатите от Националния преглед на предприемачеството във Висшите училища

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков участва в пресконференция за оповестяване на резултатите от националния преглед на предприемачеството във висшите училища в България, направен с помощта на разработения от Европейската комисия  инструмент за самооценка НЕInnovate.

Проф. Денков каза, че се налагат съществени промени в образованието на ниво училище и на ниво висше образование, а предприемачеството и иновациите са два типа умения и компетентности, които трябва да станат задължителен елемент във висшето образование, независимо в коя област е изучаваната специалност.

„Ние трябва да научим нашите студенти на А и Б на иновациите и предприемачеството, така че след това те да търсят своя начин за развитие не само като служители, не само като наети работници, а и като хора, които могат да създават сами своите работни места“, обясни заместник-министър Денков. Това е задача, надхвърляща една конкретна инициатива, има много работа  и в това отношение Министерството на образованието и науката (МОН) има съществени ангажименти. Необходимо е още в училищното образование (VI-VIII клас) да влезе  отделен предмет, свързан с предприемачеството, финансовата грамотност и други икономически знания и умения, с които децата да свикнат да боравят. В сферата на висшето образование трябва да заложим изисквания  висшите училища да вкарат в учебните си планове и програми курсове, обучения, свързани с предприемачеството. Тези обучения ще бъдат обвързани с кариерните центрове, които ще бъдат оценявани и финансирани от МОН.

В пресконференцията взе участие Андреа-Розалинде Хофер, представител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) в сътрудничество с Европейската комисия като изнесе кратка презентация с резултатите от направения преглед в България. „България е първата държава, която съвместно с Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  извърши този преглед. Искам да посоча много ясно, че пред България има много възможности.“ Що се отнася по-конкретно до висшето образование трябва да се споменат поне три важни възможности, уточни г-жа Хофер. Първата възможност е, че България разполага с изключително много хора с докторска степен и изследователи, които работят в Европа и Съединените щати. Втората възможност е свързана с нарастващия брой български университети, които участват в научно-изследователски проекти. Третата възможност касае изключително живата и динамична среда, подпомагаща предприемачеството извън университетите. Това са три чудесни възможности, съществуващи всяка сама за себе си и няма цялостна организация, в която заедно да функционират и в резултат на което в момента тези три възможности се пропускат и не се оползотворяват.

Г-н Георги Димитров, представител на Генерална дирекция „Култура, образование и младеж“ на Европейската комисия, изрази задоволство от осъществяването на доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие най-напред в България.

Европейската комисия е готова да подкрепя с експертиза пилотни проекти. Не става въпрос за големи планове, а за прагматичен подход по изпълнение на проекти по линия на фонда HEInnovate. Този инструмент е изключително гъвкав, изрази виждане г-н Димитров и добави: „Университетите не трябва да чакат, а да поемат сами инициатива. Може да се участва в семинари и в други форуми, които се организират от ЕК. Може да се разчита на подкрепата на Генерална дирекция „Култура, образование и младеж“ в сътрудничество с други дирекции в ЕК“.

В пресконференцията взеха участие г-жа Анна-Мари Виламовска, секретар по здравеопазване, образование и наука на Президента на Р България Росен Плевнелиев и г-жа Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН.

На събитието присъстваха представители на висши училища и журналисти.

България е първата държава, в която беше направен обстоен преглед на степента на предприемачество в системата на висшето образование. Обследвани бяха пет висши училища: Технически университет – София, Лесотехнически университет – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Икономически университет – Варна.