Училища

През 2015 г. е обновена компютърната техника в 293 училища

293 училища са подпомогнати в дейностите по обновяване на компютърна техника по програмата „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“.

28 регионални инспектората по образованието са свързани в опорна цифрова мрежа, обслужваща училищата и развойните звена в страната. В 20 пилотни училища са внедрени различни ИКТ иновации (смарт класни стаи, управленски информационни системи, видеообучение и др.).

По „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“, са осигурени средства за обезщетения за персонала.

Отчетът за изпълнение на Националните програми за 2015 г. може да видите тук