Учители

През месец ноември ще участвам в курс и ще се явя на изпит за придобиване на V ПКС. Мога ли с тези обучения да покрия изискванията за квалификация за една учебна година?

Преподавам английски език на ученици от 1 до 7 клас. По-голям брой часове имам в начален етап. Поради спецификата на работата с децата от начална училищна възраст, записах курс на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Начална училищна педагогика“ във ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“. Предстоят ми държавни изпити през месец октомври 2016 г. През месец ноември ще участвам в курс и ще се явя на изпит за придобиване на V ПКС. Мога ли с тези обучения да покрия изискванията за квалификация за една учебна година?
Съгласно чл. 227, ал. 5 от ЗПУО основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на професионално-квалификационна степен. Педагогическите специалисти са длъжни съгласно чл. 221, ал. 3 ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване на резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. По-високата ПКС и текущата квалификация, която не може да бъде по-малко от 48 часа за всеки период на атестиране са част от задължителните условия за кариерното развитие на педагогическите специалисти. Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности, които са: учител, старши учител и главен учител.   

Източник: mon.bg