Мнения

Предстои обявяване на конкурс за фундаментални научни изследвания

На 10 ноември 2015 г. Министерството на образованието и науката внесе в Министерството на финансите писмо № 0201-693/10.11.2015 г., с което стартира процедура за съгласуване на проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“ и насоки за кандидатстване за конкурс 2015 г.

В отговор на получените бележки  и препоръки на Министерството на финансите с писмо вх. № 0201-762/18.12.2015 г. Министерството на образованието изпрати коригиран вариант на Правилник на Фонд „Научни изследвания“, в който са отразени необходимите промени за окончателното одобрение от Министерство на финансите.

На основата на приетия и публикуван нов Правилник ще бъдат направени и корекции и в Насоките за кандидатстване, които в началото на 2016 г. ще публикуваме с покана за набиране на проектни предложения.

Следователно, намирайки се в етап на завършване на подготовката на документите за обявяване на конкурса 2015 г. Ви приканваме да започнете Вашата подготовка за него.

Конкурсът ще бъде за фундаментални научни изследвания във всички научни направления и условията са следните:

1. Наименование на конкурса:  
ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2015 г.
     
2. Цели на процедурата  

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на:

 • осъществяване на фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания и по-добро разбиране;
 • нестопанска научна дейност, съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020, както следва:
 • повишаване квалификацията на научните кадри;
 • разпространение на резултатите от изследователската дейност;
 • поощряване проекти с участието на млади учени.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

 • Биологически науки;
 • Математически науки и информатика;
 • Медицински науки;
 • Науки за земята;
 • Обществени науки;
 • Селскостопански науки;
 • Технически науки;
 • Физически науки;
 • Химически науки;
 • Хуманитарни науки.

Допустими са и дейности, свързани с фундаменталните изследвания, включително разпространение на резултати от изследванията, които да се извършват в други държави.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници от 30 000.00 лв. и 200 000.00 лв.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати, които извършват  научни изследвания с доказан научен капацитет и са:

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г., изм. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г).
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г., изм. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г).