Мнения

Представят проект на Правилник за устройството и функциите на РУО

Проект на Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (РУО) е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН в рубриката „Проекти на документи“.

Правилникът следва да уреди управлението и контрола от РУО на системата на предучилищното и училищното образование, да следи как се разходват средствата от държавния бюджет, отпуснати на детски градини и училища, признаването на завършен клас/класове, етап от училищното образование или степен на образование, професионална квалификация  по документи, издадени в чужди държави. В правилника са уредени устройството и функциите на общата и специализирана администрация в РУО.

Нови моменти в дейностите на РУО са  участието в атестирането на директорите на институциите, в организацията на самостоятелната форма на обучение, в признаването на документи, издавани от училища на чужди държави, за завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и в признаване на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация.

Източник: МОН