Мнения

Представят проекти за получаване на подкрепа за конкурс по Хоризонт 2020

Хоризонталният приоритет на програма Хоризонт 2020: Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието, приключва конкурсната сесия за тази година на 15 ноември 2016 г.  Лансирана на 28 юли 2016 г. програмата „WIDESPREAD-04-2017: Teaming” има за цел да подпомогне повишаването на научния и иновационния потенциал в страните и регионите, които изостават по отношение на научните изследвания и иновациите чрез създаването на нови центрове за върхови постижения или подобряване на съществуващи такива чрез сътрудничество и съвместни дейности с водещи международно признати научни институции от различна от кандидатстващата държава. Центрове ще подпомогнат тези страни и региони да поемат пътя на иновативен растеж и да изградят нови възможности, като по този начин постигнат по-конкурентна позиция във веригата на глобалните стойности.

Проектите по Teaming, принципно ще включват най-малко двама партньори:

(1) Основната кандидатстващата организация (координатор), установена в “Widening страна.

(2) Университет или научноизследователска организация с международна репутация и върхови постижения в научните изследвания и иновациите.

Партньорските организации ще трябва ясно да представят своята дългосрочна визия за създаването на нов център за върхови постижения (или модернизиране на съществуващ), която ще се домакинства в “Widening” страна.

Източник: МОН