Мнения

Представят образователния стандарт за профилирана подготовка

Държавният образователен стандарт за профилираната подготовка е готов и качен на сайта на Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане. Стандартът определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас.

Държавният образователен стандарт ще се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 ще са в ХI клас.

Профилът представлява съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета. Всеки от тях се състои от задължителни модули (за тях се утвърждават учебни програми на национално ниво) и избираеми модули (за тях се утвърждават учебни програми на училищно ниво).

Задължителните модули се изучават в ХI клас с 144 учебни часа годишно и в ХII клас – с 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас –  с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно и в ХII клас – с не повече 124 учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно.

Профилите са следните:

–          Чужди езици със задължителни профилиращи учебни предмети двата чужди езика, изучавани в първи гимназиален етап;

–          Хуманитарни науки – български език и литература и история и цивилизации или български език и литература и философия;

–          Обществени науки – география и икономика и история и цивилизации или история и цивилизации и философия;

–          Икономическо развитие – география и икономика и математика или география и икономика и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап

–          Софтуерни и хардуерни науки – информатика и информационни технологии;

–          Предприемачески – предприемачество и информационни технологии или предприемачество и география и икономика;

–          Математически – математика и информатика или математика и физика;

–          Природни науки – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда или химия и опазване на околната среда и физика и астрономия;

–          Изобразително изкуство – изобразително изкуство и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап, или изобразително изкуство и информационни технологии;

–          Музика – музика и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап, или музика и информационни технологии;

–          Физическо възпитание и спорт – физическо възпитание и спорт и биология и здравно образование.

Източник: МОН