Мнения

Представят международната програма Афлатийн

Международната програма Афлатийн за социално и финансово образование на ученици от VIII до XII клас е адаптирана за България и до момента са обхванати 14 училища и 1600 ученика на територията на цялата страна. Програмата е още за социално и финасово образование за деца и се реализира от 10 години в 116 държави по света и е обхванала около 4 милиона деца на възраст от 3 до 18 години. Програмата съдържа социални и финансови компоненти, базирани в наръчник за социално и финансово образование и се реализира в училищни и неформални Клубове и детски градини. Програмата е уникална, поради това, че съдържа в себе си и социален компонент, който предхожда финансовата част. Това дава възможност на децата да усетят себе си като единица, да осъзнаят важността на разширения семеен кръг и приятели, на общността, в която живеят, докато придобият увереността, че са значима част от целия Свят и носят отговорност за своето собствено развитие и за опазване на планетата.

Програмата е разделена по възрасти:

– Програма Афлатот, за деца от 3 до 6 години;

– Програма Афлатун – за деца от 7 до 14 години;

– Програма Афлатийн – за деца от 15 до 18 години;

Децата учат за себе си, своите права, отговорно спестяване, основни финансови понятия и получават информация за предприемачеството, като са поставени в центъра на процеса на обучение и са ангажирани със света около тях. По този начин, социалните и финансовите уроци, които те получават, ще останат с тях завинаги. Петте основни елемента на програмата за социално и финансово образование са:

1.     Себепознание: Афлатун увеличава доверието на децата към себе си, като им помага да изследват собствената си идентичност от ранна възраст.

2. Права и отговорности

Програма Афлатун се основава на Конвенцията на ООН за правата на детето. Децата увеличават разбирането и познаването на собствените си права, както и тези на другите.

3. Спестявания и разходи.

Децата се интересуват и събират неща, които мислят, че имат стойност. Афлатун насърчава спестяванията. Децата се учат да пестят пари и предмети, които имат стойност за тях, и се учат как спестяванията да се харчат отговорно.

4. Планиране и бюджетиране

Планирането и бюджетирането ще позволи на децата да определят както личните си, така и финансовите си цели за бъдещето. Концепцията на мислене в перспектива и планиране на бъдещето е житейско умение, което е ключов фактор за развитието на личността. Децата се учат как се правят конкретни стъпки за постиганет на цел, която сами са си поставили.

5.Социално и финансово предприемачество:

Социалните и финансови инициативи учат децата за света и осъзнаването, че те са в състояние да постигнат нещо сами или заедно.

Програмата е особено подходяща за деца от бедни семейства и от мултиетнически общности, тъй като дава възможност за разчупване кръга на бедността.

В България, Програмата се въвежда от Асоциация Интегра България от април 2014 година, благодарение на финансовата подкрепа на Институт към Европейска Инвестиционна банка и е насочена към ученици от 15 до 18 годишна възраст.

До момента в програмата са включени 10 пилотни училища и 3 неправителствени организации на територията на Област Бургас, като са обхванати 1100 ученици от 15 до 18 годишна възраст.

Предстои надграждане и мултиплициране на програмата през втората фаза, която ще стартира през май 2016 и ще продължи до юли, 2018 г.

Основната цел е моделът да бъде припознат като значим за образователните институции в България, да се изградят нови ключови партньорства и да се обхванат максимален брой ученици на територията на цялата страна.

Информация за организациите:

Афлатун Интернешънъл:

Базирана в Амстердам, Холандия, Афлатун Интернешънъл е неправителствена организация с акцент върху обучението на деца и младежи в техните права и отговорности и управление на природни и финансови ресурси чрез социално и финансово образование. Към момента,

програмите на Афлатун се изпълняват в 116 страни по света и обхващате 4 милиона деца на възраст от 3 до 18 години, като броят им нараства стремително през всяка следваща година.

За повече информация: www.aflatoun.org

Асоциация „Интегра България”:

Асоциация „Интегра България“ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза по реда на ЗЮЛНЦ през 2012 г.

Мисията на Асоциацията е да свързва хора на всички нива, от всички социални слоеве и етнически групи и да развива у тях качества за успешна социално-икономическа и образователна интеграция в обществото, базирайки се на техния собствен ресурс. Асоциацията се стреми да развива програми и политики за повишаване гражданското участие и личната отговорност в процеса на интеграция в обществото и да насърчава развитието на

потенциала на гражданите, и особено на малцинствените етноси в областта на младежките дейности, културата, здравеопазването, образованието, социалните дейности, стопанската инициатива и международните комуникации;

Във връзка с реализирането на поставените цели, организацията разработва и реализира проекти и програми с регионален, национален и международен обхват. От 2013 година, Асоциация „Интегра България” е Национален представител на програма Афлатун за България и от 2014 г., успешно стартира Програма „Афлатийн – социално и финансово образование в България”, за ученици от 15 до 18 години. През 2016 г. започва и въвеждането на Програма „Афлатот” – социално и финансово образование за деца от 3 до 6 години.

 За повече информация: http://integrabulgaria.weebly.com/