Училища

Предоставят 30 млн. по програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) ще разпредели 30 млн. лв. по програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора” и всяко училище може да получи до 360 000 лв.

 

85% от тези средства са съфинансиране – безвъзмездна финансова помощ от Европейския Социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, Приоритетна ОС 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”.

 

Училищата могат да кандидатстват чрез проекти, разработени от тях.

 

Цели на програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора” са:

  • Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.
  • Включване на децата и учениците в дейности за формиране на компетентности за активно участие в икономическия, социалния и културния живот като отговорни граждани в демократично и плуралистично общество.
 

Бенефициенти на програмата могат да бъдат:

  • училища;
  • общини и райони на общини;
  • извънучилищни педагогически учреждения;
  • неправителствени организации (вкл. читалища, спортни клубове, младежки организации и др.).