Институции

Превенция на насилието в училище – сред целите на МОН

Толерантност към различието, преодоляване на негативните предразсъдъци и превенция на агресивното поведение и насилието са очаквани резултати от образованието. Това се посочва в справка на Министерството на образованието и науката (МОН) за изучаването на ролите и равнопоставеността на половете в училище, изготвена за „Дневник“.

След напрежението в обществото, че рафитикацията на Истанбулската конвенция ще доведе до вкарване на т.нар. джендър идеология в учебните програми, образованият министър Красимир Вълчев заяви, че промени в учебното съдържание няма да бъдат правени, тъй като и в момента се учат ценностите на толерантността и взаимното уважение.

Темите за ролите и равнопоставеността между половете се засягат по история, философия и гражданско образование. В часовете се учи за уважението като основна регулативна нагласа в отношенията между хората и се възпитава нагласа на социална солидарност и толерантност към различието. От образователното министерство казват, че изложените теми в общообразователната подготовка на учениците далеч не изчерпват ангажираността на ведомството по поставените въпроси, тъй като преодоляването на негативните нагласи изисква по-активно говорене и по-действени политики. Заради това е приета Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, в която е заложено, че резултатът от гражданското образование още в началното училище трябва да е запознаване на учениците с принципа на равнопоставеност на половете.

В прогимназиалния етап се очаква от учениците да разбират необходимостта от преодоляване на негативните предразсъдъци, а в гимназията вече да разглеждат правата на човека като рамка, която може да служи за борба с несправедливостите, посочват от МОН. Темите за толерантността и превенцията на насилието са заложени също и в часа на класа. Освен това създаването на ученически съвети като форма на ученическо самоуправление според просветното ведомство също е много важен стимул за формиране на нагласа за превенция на насилието.

Семейни роли, граждански права, секс

За ролите, отговорностите и взаимоотношенията в семейството се учи още в първи клас по „Роден край“. В часовете по „Околен свят“ във втори клас учениците трябва да развият умения да защитават правата си без да нарушават правата на другите. За първи път понятието граждански права се учи в четвърти клас по „Човекът и общество“, където се разработва тема „България и българското общество през XX век“. В същия клас по „Човекът и природата“ учениците трябва се научат да описват по схеми размножаването и развитието на човека и очакваните изменения в детския организъм в процеса на съзряването му.

За половите клетки и органи на мъжката и женската полова система се учи по „Човекът и природата“ в шести клас. Тогава учениците трябва да описват особеностите в съзряването на двата пола, да оценяват отговорността и риска за здравето на израстващия организъм при ранни сексуални контакти и да изброяват и прилагат правилата за опазване на репродуктивното здраве. В същия клас по „История и цивилизации“, където се изучава Средновековието, има тема „Общество и всекидневен живот“, по която учениците трябва да представят по зададени показатели ролята на мъжа и жената в обществото.

„Размножаване, растеж и развитие“, „Полова система“ и „Зародишно и след зародишно развитие“ са свързаните с половете теми по „Биология и здравно образование“ в осми клас. Очакваните резултати от обучението са учениците да могат да изброяват, описват и означават върху изображение устройството и функциите на органите на мъжката и женската полова система. Освен това учениците трябва да могат да описват етапите на психо-сексуалното развитие на личността, същността и значението на сексуалното и репродуктивното здраве; да назовават и описват по алгоритъм (причини-признаци-превенция) заболявания, предавани по полов път; да могат да дискутират рисковете от ранни сексуални контакти; необходимостта от толерантно отношение и личната отговорност при създаване на потомство.

Социални роли, конфликти, толерантност

По „Философия“ в осми клас се очаква учениците да се научат да познават характерни стереотипи като пречка за общуването и приемането на другостта. За първи път се появява и темата „Социални групи и роли“, очакваните резултати по която са осъзнаване на важността и влиянието на груповата принадлежност за личностната идентичност и развитие. По темата „Конфликти“ се очаква учениците да могат да оценяват ефективното общуване и разрешаване на конфликти като възможности за превенция на агресивно поведение. В същия клас по „История и цивилизации“ се изучава за новопоявили се организации и движения на жените, които защитават правата им.

За ролята на жената в съвременния свят се учи в девети клас по „История и цивилизации“. Очакван резултат в часовете по „Философия“ е учениците да могат да разбират уважението като основна регулативна нагласа в отношенията между хората. В десети клас, където по „Биология и здравно образование“ се изучават наследствените заболявания и детерминирането на пола, се очаква учениците да оценяват важността на проявата на толерантност към хора с генетични заболявания и необходимостта от осигуряване на равни възможности за всички.

По „Философия“ в десети клас се изучава значението на принципа за равенството пред закона. Има и тема за гражданското общество, при изучаването на която се очаква проявявата на нагласа за социална солидарност и толерантност към различието. По „Гражданско образование“ в единадесети клас се очаква учениците да могат да обвързват идеята за правата на човека с понятия като свобода, справедливост и равенство, както и да различават случаи на нарушаване на тези права и да познават механизми за тяхната защита. Като такива случаи трябва да се разграничава дискриминацията по полов, религиозен, етнически и расов признак, също и на хора с увреждания. Учениците трябва да оценяват борбата с дискриминацията, да осъзнават необходимостта за противодействие на насилието и да демонстрират стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации по градивен начин.

Източник: dnevnik.bg