Институции

Правителството ще отпусне над 600 000 лв. за развитие на образованието

Правителството одобри отпускането на 601 802 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“.

За НП „Оптимизация на училищната мрежа“ средствата за окончателно плащане на извършените разходи по проектите на 8 общини са 63 666 лв. Дейностите са започнали през 2017 г. и целят осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците след извършена оптимизация на мрежата от училища.

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предоставят средства по два модула. За модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ са отпуснати 172 638 лв. за окончателно плащане на осем училища. Финансираните дейности са ремонт и оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата, осигуряване на учебни видеофилми и софтуерни продукти и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда. За втория модул „Музеите като образователна среда“ средствата са 119 659 лв. за одобрените проекти на 56 училища. Те са за провеждане на учебни часове в музеите за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование.

За НП „Без свободен час“ се предоставят 245 839 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.05.2018 г. – 30.06.2018 г.

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

Източник: novini.bg