Мнения

Правителството прие Стратегия за развитие на висшето образование в България

В края на работната седмица правителството на Република България одобри и предложи на Народното събрание да приеме Стратегия за развитие на висшето образование в Република България.

Документът очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование в периода до 2020 г. Нейната цел е, от една страна, да се ускори и завърши започналият процес на структурни реформи, като се преодолее изоставането спрямо водещите европейски страни. От друга страна – да се реализира успешно процесът на стратегическа трансформация на висшето образование от допълваща обслужваща сфера във фактор за печелене на предимство в глобалната надпревара за знания, материален просперитет и духовен напредък.

Стратегията създава приемственост на най-добрите национални традиции в системата на висшето образование, въз основа на които са формулирани приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на висшето образование в България. Очертана е и Пътна карта на предстоящите реформи.

Очаква се изпълнението на стратегията да доведе до съществено повишаване качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование, до изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и на развитието на иновации, модернизация на системата за управление и ясно определяне на видовете висши училища и степените на висшето образование.

С нея ще се постигне повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и наука и на ефективността на използването им, насърчаване на кариерното израстване на преподавателите, разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот, на академична мобилност и интернационализация и широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение. Целта е България да се превърне в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от Европа и света.

Проектът на стратегия беше публикуван за публично обсъждане и по него бяха направени дискусии в различни формати с участието на академичната общност и НПО.

Източник: Пресцентър на МОН