Мнения

Правителството прие Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката

Правителството на Република България прие Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието и науката (2014-2020 г.), чиято основна цел е да осигури равен и гъвкав достъп до образование и научна информация по всяко време и от всяко място – от стационарен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон.

Това действие за първи път създава условия за изграждане на единна информационна и технологична среда, обслужваща училищното и висшето образование и науката.

Платформата ще представлява обучение с електронни учебници и помагала. Съвременните технологии в преподаването ще направят уроците по-интересни и атрактивни, ще мотивират ученици и учители.
Една от основните цели на иновацията е намаляването на отпадащите от образователната система.

Други цели са по-високите постижения в усвояването на учебното съдържание, придобиване на нови полезни умения – презентационни умения, работа в екип и др.