Мнения

Правителството прие постановление за приема в университетите

Правителството прие постановление за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища. С постановлението се приема и Списък на приоритетните професионални направления.

В изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование средствата за издръжка на обучението ще се определят въз основа на диференцирани нормативи по професионални направления за един студент, броя на приетите студенти и докторанти, и комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

Постановлението е в съответствие с политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 г., в която са предвидени последователни мерки за диференциране на финансирането според резултатите и за прекратяване приема на студенти при ниски резултати.

Комплексната оценка е базирана на две концепции за качество в системата на висшето образование – академичната и пазарната, измерена чрез реализация на завършилите студенти и връзката с пазара на труда.

За 2015 г. делът на субсидията, определена въз основа на комплексната оценка, е 12,8% от издръжката на обучението. За да се стимулират държавните висши училища да повишат качеството си на обучение, този дял следва значително да се увеличи. В програмната декларация на правителството е поет ангажимент за поетапно обвързване на минимум 50% от субсидията за обучение с качеството на образование до края на мандата през 2018 г.

За тази цел в Стратегията са предвидени последователни мерки за диференциране на финансирането според качеството на образованието и реализация на завършилите и за прекратяване приема на студенти при ниски резултати, диференциране на субсидията за научна дейност за висшите училища въз основа на обективни показатели за научните резултати  и спиране на субсидията за научна дейност на висшите училища със слаби научни резултати.

Въведени са и приоритетни професионални направления. Целевото финансиране на тези стратегически направления е важно в национален план. Политиката на държавата следва да бъде насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, интересът на потребителите към които е ограничен, но са важни за икономическия и социален живот в страната.

Сред приоритетните професионални направления са теория и управление на образованието и педагогика, природни науки, математика, информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, различни видове технологии, растениевъдство, животновъдство, изкуства и военно дело.

С настоящото постановление и утвърдения списък ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще го мотивира да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите.

Източник: Пресцентър на МОН