Мнения

Правителството одобри актуализирания вариант на ОП НОИР

Министерският съвет на Република България утвърди актуализиран проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., информира пресцентърът на МОН.

Програмата е сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в рамките на Стратегията „Европа 2020“, и служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно равнище. Посочени са няколко тематични цели, в които са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната програма: научно-изследователската дейност и висшето образование, училищното образование и ученето през целия живот.

Програмата съдържа четири приоритетни оси: Научни изследвания и технологично развитие, Образование и учене през целия живот, Образователна среда за активно социално приобщаване, Техническа помощ.

Очертана е рамката и са определени приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Приоритетите са изведени на база консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват с целите на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Описани са механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективно управление на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Бюджетът на програмата се формира от финансиране по двата фонда в размер на 596 000 681 евро и национално съфинансиране в размер на 105 176 591 евро.

Министерският съвет упълномощи министъра на образованието и науката да представи актуализирания проект на Европейската комисия и да проведе преговорите за окончателното одобряване от ЕК на програмата.