Ученици

По 14 лв на ученик за извънкласни дейности през 2015-та, тази година ще са повече

„До края на 2015 г. чрез държавния бюджет се предоставиха средства за извънкласни и извънучилищни дейности за всеки ученик в редовна форма на обучение в размер на 14 лв., като средствата се разпределяха от първостепенния разпоредител с бюджет между извънучилищните педагогически учреждения и училищата, обясни в Народното събрание министърът на образованието Меглена Кунева.

Извънучилищните дейности, изпълнявани от извънучилищни педагогически учреждения, продължават да се финансират от държавния бюджет, като за 2016 година с изменение на Постановление на Министерския съвет от 2015 г. тези средства са увеличени.

Чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ специално за извънкласни дейности е предвидено стартирането на проект „Твоят час“. Необходимо условие за допустимост на разходите, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е да няма дублиране на финансирането за едни и същи дейности.

Това е причината, поради която от началото на 2016 г. от държавния бюджет не се предоставят целеви средства в размер на 14 лв. за ученик в редовна форма на обучение за извънкласни дейности.

Министърът разясни, че проблемът идва от забавянето на проекта „Твоят час“, който е трябвало да стартира от началото на бюджетната 2016 г. Проектът ще стартира от юни, но до момента по никакъв начин не са отнети средства за провеждане на ученически мероприятия, а тъкмо обратното – новият модел за финансиране осигурява повече средства от различни източници, поясни Кунева.