Ученици

По-строгите правила за детските вече са в сила

По-строги санкции и спиране на детските добавки в рамките на дванадесет месеца вместо на един, както е досега, чакат през новата учебна година семействата, чиито деца отсъстват без уважителна причина от учебните занимания и задължителната предучилищна подготовка в детските заведения.

Промяната идва с влизащите в сила от 1 август промени на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца.

Занапред при пет или повече неизвинени отсъствия в рамките на един месец детските добавки ще се спират за цяла година в случай на отсъствия без уважителни причини. Същата санкция се прилага и при 3 дни неизвинено отсъствие от предучилищна група на месец. В тези случаи отпусканата от държавата финансова помощ вместо при родителите ще отива в училището или детското заведение, в което е записано детето. По-строгите правила важат и за помощите по закона за социално подпомагане.

“Помощта ще се прекратява от първо число на месеца, който е посочен в информацията от МОН, тъй като Агенцията за социално подпомагане ежемесечно получава по служебен път такава информация за допуснатите от децата и учениците отсъствия. Важно е да се каже, че в този случай месечната помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването”, обясни пред БНР главният експерт от Агенцията за социално подпомагане Зоя Попова. През изминалата учебна година заради отсъствия без уважителни причини от училище и предучилищна подготовка са наказани със спряна за един месец помощ 41 хиляди семейства, а без детски добавки са останали общо 49 хиляди деца.

ПОЛИТИКА

Санкциите целят да намалят дела на отпадащите ученици, но Европейският комитет по социалните права към Съвета на Европа вече ни предупреди, че обвързването на детските надбавки с посещението на училищните занимания нарушава Европейската социална харта на Съвета на Европа.

Източник: segabg.com