Ученици

По силата на какъв нормативен документ ще се допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2016/2017 година, след като все още не са публикувани стандарти за броя на учениците и на децата в паралелките и групите?

Съгласно чл. 100 от Закона за предучилищното и училищното образование условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
ДОС за финансирането влиза в сила от 01.01.2017 г., поради което до тази дата на основание § 30 от ЗПУО се прилагат действащите в системата на народната просвета подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат.  

Източник: mon.bg