Училища

По какъв начин, с какви средства и кога ще се осъществи оборудването на кабинетите по природни науки? Ще има ли допълнително финансиране от Министерството на образованието и науката?

По какъв начин, с какви средства и кога ще се осъществи оборудването на кабинетите по природни науки? Ще има ли допълнително финансиране от Министерството на образованието и науката?
С Решението на Министерския съвет за одобряване на Националните програми за развитие на средното образование за 2016 г. е одобрена Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Един от модулите на програмата е насочен към подобряване на условията за експериментална работа по природни науки и за него са предвидени 2, 4 млн. лв. При условията на модула ще се финансират държавни и общински български училища, които през учебната 2015 – 2016 година провеждат обучение в V клас. Разпределението на средствата ще се извърши според средния брой ученици в V клас във всяко училище през учебните 2014/2015 и 2015/2016 година. Със средствата по модула училищата ще могат да закупуват необходимите им уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи за изпълнение на практическите дейности по трите части на учебната програма по „Човекът и природата“.
С Решението на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 година е определен допълващ стандарт за материална база в размер 25 лева на ученик. Тези средства се предоставят на училищата на базата на броя на учениците в дневна форма на обучение и също могат да бъдат ползвани за оборудване на кабинети.
По решение на директора на училището, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището могат да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; собствени приходи и субсидия – по формула.
Закупуването на оборудване за кабинетите в училищата може да се извърши и по решение на първостепенния разпоредител в рамките на одобрения му бюджет.        

Източник: mon