Институции

По-високи заплати за асистенти и професори в СУ

Основните работни заплати на академичния състав на СУ „Св. Климент Охридски“ са увеличени с 13%. Промените влизат в сила от 1.01.2019 г. след подписването на анекса към Колективния трудов договор.

Най- голямо е увеличението на заплатите на асистентите, които ще вземат със 120 лв. От началото на годината те работят за 820 лв., вместо досегашните 700 лв. на 820 лв Най -малко – при професорите и доцентите – съответно от 1010 на 1100 лв. и от 890 на 980 лв.

Съгласно Колективния трудов договор академичният състав, заемащ ръководни длъжности, получава за изпълнението на длъжността месечно допълнително трудово възнаграждение, определено с решение на Академичния съвет. Най-малко е увеличението ръководството на университета – с 9%. От 1.01.2019 г. допълнителното трудово възнаграждение на ректора става 920 лв. от 845 лв, на зам.-ректора 850 лв. от 780 лв, а на председателя на Общото събрание 780 лв. от 715 лв.

Най-голямо ще е увеличението при ръководителите на катедри. При тези с до 10 човек ще е с 54% съответно от 78 лв. на 120 лв. Ръководител на катедра от 10 до 30 човека ще взема вместо досегашните 117 лв. вече 170 лв.( 45% повече), а тези над 30 човек – от 143 лв. на 200 лв. (40% повече).

Утвърдените от Академичния съвет размери на допълнителните месечни възнаграждения за изпълнение на ръководни функции от членове на академичния състав ще засегнат около 200 човека и общо за увеличението са необходими около 5 000 лв. месечно.

Вижте всички допълнителни възнаграждения

Източник: monitor.bg