Ученици

Почти 1/3 от зрелостниците със знания над очакванията след теста през януари

28% от дванадесетокласниците, които през януари 2014 г. участваха в изследването по математика, са показали резултати, надхвърлящи очакванията. Анализът на експертите сочи, че тези зрелостници проявяват компетентности, които предполагат активно и самостоятелно учене и участие в обществото.

8% от тях са в пето ниво с получени от 32 до 34 точки. 20% пък са в четвърто ниво като са получили от 23 до 31 точки.

20,4% от учениците имат от 15 до 22 точки и попадат в трето ниво. Според специалистите учениците на това равнище покриват измерваните компетентности и демонстрират възможности да ги използват  целесъобразно в даден контекст.

В тяхната подготовка по-голямо внимание трябва да се обърне на задачите, измерващи геометрично съдържание – подобни триъгълници, решаване на задачи за правоъгълен и равнобедрен триъгълник. Резултатите им по задачите със свободен отговор са под средното равнище.

Близки до долния праг за покриване на изискванията (в рамките на статистическата грешка) са резултатите, свързани с рационални изрази и неравенства.

Учениците, които попадат във второ ниво, са 30,8% от участвалите в изследването. Те са получили между 8 и 14 точки.

С най-нисък резултат са 10% от дванадесетокласните от първо ниво с резултати от 0 до 7 точки.

Проведеното през януари 2014 г. изследване, в което участваха ученици от 12. клас,  е първата част от тазгодишното  наблюдение върху знанията и уменията им по математика в гимназиален етап с акцент върху последните два класа от него.