Учители

Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически специалист трябва да отразява в професионалното си портфолио. В него ще се отразява ли работата на учителя с учениците?

Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист с цел да подпомогне атестирането и самооценяването на съответния педагогически специалист. Материалите, които съдържа портфолиото, доказват неговото активно участие в реализирането на политиките на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. За период от 4 години назад има вероятност да бъдат пропуснати или забравени изявите на педагогическия специалист или на децата и учениците, с които е работил, ако не са документирани и това би ощетило съответния педагогически специалист при атестирането.   

Източник: mon.bg