Мнения

Поставят акцент върху „приобщаващото образование“

За пръв се поставя акцент върху „приобщаващо образование“ (обучение за придобиване на знания и умения за работа с деца и ученици със специални образователни потребности или от уязвими общности, за работа в мултикултурна среда и др.) като учебна дисциплина с минималния хорариум от 15 часа.

В обучението се осигурява възможност за избор на интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини, свързани с професионално-педагогическата реализация на учителите и научната област, която преподават.

С Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ се увеличават и часовете за практическата подготовка от 150 на 180 академични часа.

Като цяло, Наредбата предлага балансирано разпределение на академичните часове, което е в отговор на държавната политика да определя като приоритетни направленията от област на висше образование „Педагогически науки“ и политиката на МОН, че първоначалната подготовка на учителите е един от факторите за насочването на млади хора към професията и за задържането им в системата на образованието.

Източник: МОН